EssereBella Studio Urody

Regulamin

Szanowni Klienci

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz naszych Pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Studio Urody EssereBella przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Studio Urody EssereBella Katarzyna Łempicka, ul. Owsiana 24, 40-780 Katowice, kom: +48 660 633 071, zwanego dalej „Studio Urody”.

Klientem Studio Urody może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, u której nie występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną przenoszoną drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt ze skórą lub błoną śluzową zakażonego, takich jak covid-19, przeziębienie, grypa, ospa, odra itp., która nie jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, która nie zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie oraz która w ciągu ostatniego tygodnia nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do powiadomienia Pracownika o fakcie nie ukończenia 18 roku życia. Dozwolone jest korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie wyłącznie za wiedzą i wyraźną zgodą rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowną zgodę. Osoby niepełnoletnie muszą spełniać wymogi jak pozostali Klienci Studio Urody.

Klienci Studio Urody mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej usługi lub zabiegu, zwanych dalej „Zabiegiem”, oraz do przestrzegania jego postanowień.

Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Pracownicy

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku.

Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu swojego stanowiska pracy i w razie potrzeby uzupełnienia zapasu materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest do dokonania dezynfekcji stanowiska pracy oraz rąk i przedramion do wysokości łokci, jeżeli dany Zabieg tego wymaga. Te same czynności Pracownik powinien wykonać przed wznowieniem Zabiegu w przypadku przerwania jego ciągłości oraz po jego zakończeniu.

Pracownicy zobowiązani są utrzymywać swoje dłonie oraz paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań oraz skaleczeń.

Pracownicy zobowiązani są do poddawania się systematycznym badaniom zdrowotnym w celu eliminacji wszelkich chorób, infekcji, schorzeń lub dolegliwości, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia Klientów Studio Urody.

Pracownicy z otwartymi ranami, skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta oraz Pracownicy, u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia wyżej wymienionych odstępstw.

Pracownicy Studio Urody zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących BHP i ppoż.

Pracownik, po zakończeniu Zabiegu, zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska pracy.

Higiena i bezpieczeństwo

Pracownik przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy, zobowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem.

Pracownik zobowiązany jest używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego Zabiegu, w tym odzieży ochronnej takiej jak fartuch tekstylny prany w temperaturze minimum 60ºC z dodatkiem detergentu, maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu oraz rękawiczek jednorazowych, które Pracownik jest zobowiązany zmieniać każdorazowo po wykonaniu Zabiegu.

Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego Zabiegu, Pracownik może zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania Zabiegu.

Pracownik zobowiązany jest regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%).

Podczas kaszlu i kichania Pracownik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą następnie jak najszybciej powinien wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Pracownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas Zabiegu.

Pracownik powinien regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Klienci, takie jak klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł itp.

Pracownik zobowiązany jest do nie używania telefonów komórkowych w trakcie wykonywania Zabiegu, powinien także poprosić Klienta, aby także ich nie używał.

Pracownik zobowiązany jest dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania Zabiegu w trakcie jego wykonywania.

Klient zobowiązany jest zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawice ochronne, jeżeli jest to konieczne i możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego Zabiegu.

Klient zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, jeżeli jest to konieczne i specyfika Zabiegu na to pozwala.

Klient zobowiązany jest do nie używania telefonów komórkowych w trakcie wykonywania Zabiegu.

Klient zobowiązany jest przyjść na Zabieg bez osób towarzyszących.

W przypadku zranienia Klienta, miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane oraz w razie potrzeby zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Jeżeli rana uniemożliwia dokończenie Zabiegu, usługa ta zostanie dokończona po całkowitym wyleczeniu, w dogodnym dla Klienta terminie, bez pobierania dodatkowych opłat, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W Studio Urody mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinetach kosmetycznych.

Po zakończonym Zabiegu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są procesom dezynfekcji i mycia, a następnie sterylizacji zgodnie z instrukcjami zawartymi w Zestawie Procedur Obowiązujących w Studio Urody EssereBella. Powierzchnie płaskie oraz elementy wyposażenia Studio Urody dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania minimum jeden raz dziennie.

Świadczenie usług kosmetycznych

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również prowadzony tryb życia nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia Zabiegu lub nie ma ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, a także w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik zaznajamia Klienta z możliwymi do osiągnięcia efektami, przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi. Po pisemnym potwierdzeniu przez Klienta braku przeciwwskazań do wykonania wybranego Zabiegu, Zabieg ten może zostać wykonany.

Każdorazowo, przed rozpoczęciem Zabiegu, Klient jest zobowiązany do powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia Zabiegu, a w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach domacicznych, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi, zakażeniach wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonywany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient powinien potwierdzić aktualność przeprowadzonego wcześniej wywiadu.

Klient jest zobowiązany do nieposiadania na ciele w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane przez Klienta w dowolnie wybranym przez niego miejscu na jego wyłączną odpowiedzialność.

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu się swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z bezpieczeństwem przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie pozostawania Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Studio Urody nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po Zabiegu lub brak pożądanych efektów Zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

Cennik i płatność

Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Zabiegi. Cennik dostępny jest w siedzibie Studio Urody w Katowicach przy ul. Owsianej 24 oraz na stronie internetowej Studio Urody pod adresem www.esserebella.pl/cennik .

Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Studio Urody zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

Za wykonane Zabiegi Klienci mogą dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą lub zakupionym wcześniej voucherem.

Studio Urody zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych na Zabiegi świadczone w Studio Urody. Skorzystanie przez Klienta z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu akcji promocyjnej Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

Rezerwacje

Klient może osobiście, telefonicznie lub przy pomocy mediów społecznościowych uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Studio Urody.

Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem, uprawnia Studio Urody do niedokonywania dalszych rezerwacji oraz anulowania już istniejących dla tego Klienta.

Na zarezerwowane Zabiegi Klient powinien się zgłosić na 5 minut przed umówioną godziną. Dopuszcza się 15 minutowe spóźnienie na umówioną wizytę. Po upływie 15 minut usługa może zostać nie wykonana.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet pomimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, iż poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, za wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg zostanie pobrana opłata w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Studio Urody żaden z etapów nie zostanie skrócony.

Odwołanie rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub wiadomość sms. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. połączenie telefoniczne musi zostać odebrane przez Pracownika Studio Urody.

Studio Urody zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem. Studio Urody jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

Nagminne przekładanie / nieprzychodzenie na umówioną wizytę

Klienci którzy nagminnie przekładają bądź nie przychodzą na umówioną wizytę, w celu umówienia się na kolejną zobowiązani są do wpłacenia 50% ceny zamawianej usługi w formie zadatku. W przypadku nie odwołania wizyty z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem lub spóźnienia się ponad 15 minut, zadatek przepada na rzecz Studio Urody, a zamówiona usługa może zostać nie wykonana.

Voucher

Voucher dostępny jest w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę i ważny jest przez 3 miesiące, liczone od daty zakupu, lecz nie dłużej niż do momentu zrealizowania wybranego zabiegu lub wyczerpania znajdujących się na nim środków.

W terminie do 3 miesięcy od upływu terminu ważności niewykorzystanego vouchera istnieje możliwość jego odnowienia na kolejne 3 miesiące, liczone od daty odnowienia. W celu odnowienia terminu ważności takiego vouchera należy poinformować Pracownika o chęci odnowienia terminu ważności vouchera oraz wykupić dodatkowy voucher na kwotę minimum 100zł, który także będzie ważny 3 miesiące.

Po upływie terminu ważności, voucher uważa się za zrealizowany w całości, chyba że zostanie odnowiony zgodnie z powyższym zapisem.

Jeżeli wartość usługi jest większa niż kwota vouchera, różnicę można dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty z vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż została wykorzystana.

W przypadku utraty lub zniszczenia vouchera, Studio Urody nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować Pracownika, iż formą płatności za umawiany Zabieg będzie voucher, wraz z podaniem jego unikatowego numeru.

W przypadku nie odwołania wizyty (realizacja vouchera) z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem lub spóźnienia się ponad 15 minut, voucher uważa się za zrealizowany w całości.

Integralną częścią vouchera jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia w całości.

Odpowiedzialność

Studio Urody nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki.

Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Studio Urody.

Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.

Studio Urody nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie pozostawione poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.

Studio Urody nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy wartościowe, w tym torby, plecaki, torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Studio Urody ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w wywiadzie, w szczególności dotyczących stanu zdrowia i przeciwskazań, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Studio Urody za wykonany Zabieg.

Studio Urody nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych efektów, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty wykonania Zabiegu. Podstawą do złożenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za Zabieg (potwierdzenie przelewu, wydruk z terminala płatniczego, potwierdzenie przez pracownika Studio Urody).

Reklamacje należy składać w formie pisemnej osobiście w Studio Urody, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Studio Urody, za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub wiadomości SMS. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dokumentacji fotograficznej.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonych od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Studio Urody.

W przypadku zakwestionowania Zabiegu natychmiast po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę.

Postanowienia końcowe

Na terenie całego Studio Urody funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Zasady jego funkcjonowania zawarte zostały w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego, który dostępny jest w siedzibie Studio Urody w Katowicach przy ul. Owsianej 24.

Na terenie całego Studio Urody obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym także papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

Uprasza się Klientów o zminimalizowanie prowadzenia rozmów oraz o wyciszenie telefonów komórkowych na czas wizyty w Studio Urody, aby nie przeszkadzać pozostałym Klientom. Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych podczas wykonywania Zabiegów, ponieważ zazwyczaj ma to wpływ na efekt końcowy oraz czas ich trwania.

Uprasza się Klientów o wizyty w Studio Urody bez osób towarzyszących.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Studio Urody.

Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Studio Urody lub Pracownicy.

Studio Urody zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w Studio Urody. Do rezerwacji dokonanych przed wprowadzeniem zmian stosuje się dotychczasowe postanowienia.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.       

Dane Firmy

Katarzyna Łempicka Studio Urody EssereBella
ul. Owsiana 24, 40-780 Katowice

Tel: 660 633 071

Nr konta: 05 1050 1214 1000 0091 4981 1847

godziny otwarcia

Możliwość zapisów:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 20:00

Sobota: 8:00 - 14:00

© studio urody esserebella wszelkie prawa zastrzeżone

Dane Firmy

Katarzyna Łempicka
Studio Urody EssereBella
ul. Owsiana 24, 40-780 Katowice

Tel: 660 633 071

Nr konta: 05 1050 1214 1000 0091 4981 1847

godziny otwarcia

Możliwość zapisów:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 20:00

Sobota: 8:00 - 14:00

© studio urody esserebella
wszelkie prawa zastrzeżone